قیمت صفحه آرایی

فیلم مراحل صحافی در چاپخانه

/
در فیلم زیر مراحل صحافی، دوخت و دوز و چسب گرم را در چاپخانه مشا…
قیمت صفحه آرایی

مراحل چاپ، آفست و لیتوگرافی

/
در این جا فیلم مراحل آفست مجله در چاپخانه را مشاهده می فرمایید:…