قطع های استاندارد کتاب در ایران

 

نام قطع نشریهابعاد به

سانتی متر

ابعاد حدودی

استاندارد

تعداد صفحه

در یک طرف کاغذ

کاغذ پیشنهادی

جهت شیت بندی

رحلی بزرگ
۳۳ × ۲۳

B4

۴ ۵۰×۷۰
رحلی ۲۸ × ۲۱
A4 ۴۶۰×۴۵
وزیری۲۳ × ۱۶٫۵
B5۸ ۵۰×۷۰
رقعی ۲۱ × ۱۴
A5۸ ۶۰×۴۵
ربعی۱۶٫۵ × ۱۲
B6۱۶ ۵۰×۷۰
خشتی بزرگ ۲۲ × ۲۲
— ۶ ۵۰×۷۰
خشتی کوچک۱۹ × ۱۹
— ۶ ۶۰×۴۵
پالتویی بزرگ ۲۲ × ۱۱٫۵
— ۱۲ ۵۰×۷۰
پالتویی کوچک۱۹ × ۱۰
۱۲ ۶۰×۴۵
جیبی ۱۶ × ۸
۲۴ ۵۰×۷۰

 

منبع: چاپ مهرداد