تعرفه صفحه آرایی روزنامه

/
تعرفه صفحه آرایی برای روزنامه و مطبوعات تابع عوامل بسیاریست. از قبیل قطع…

تعرفه صفحه آرایی

/
تعرفه صفحه آرایی تابع عوامل مختلفی است، از قبیل تعداد صفحه، زما…