,

صفحه آرایی با ایندیزاین

/
نرم افزار صفحه آرایی به طور قطع می توان گفت Adobe Indesign به…