قطع مجله

/
قطع مجلات در ایران در اندازه‌های زیر می‌باشد:۱ - قطع رقع…