نمونه کار طراحی جلد کتاب

کتاب کاملترین و جامع ترین فرهنگ واژه های جدولی

نویسنده : جناب آقای پرویز جعفری

طراح جلد: آقای مهدی الوندی

نمونه ای از طرح روی جلد کتاب فرهنگ واژگان

طرح روی جلد کتاب مرجع

طرح جلد کتاب فرهنگ واژه نامه