نمونه کار طراحی مجله ماهنامه داخلی مرکز رسیدگی به امور مساجد

کارفرما: مرکز رسیدگی به امور مساجد

طراحی یونیفرم و صفحه آرایی توسط خانم حمیده خاجوی راد