نمونه طراحی روزنامه

نمونه صفحه آرایی روزنامه

کارفرما: شرکت مشاوران نفت

صفحه آرایی توسط خانم حمیده خاجوی راد

نمونه طراحی روزنامه

[تعداد: 2    میانگین: 3/5]