نمونه طراحی روزنامه


نمونه صفحه آرایی روزنامه

کارفرما: شرکت مشاوران نفت

صفحه آرایی توسط خانم حمیده خواجوی راد

نمونه طراحی روزنامه

[تعداد: 2    میانگین: 3/5]